Wiroon & Gwyness

W&G is a trusted contractor in the water, waste water and energy sectors. For over a decade, W&G has collaborated with both the public and private sector, including major government agencies, on large-scale infrastructure projects throughout Thailand.
 

ทำงานกับเรา

Join our team of professionals

ขณะนี้ เราเปิดรับตำแหน่งงานดังนี้

วิศวกรเครื่องกล (1 ตำแหน่ง)

• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
• มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
• มีสามารถเขียนแบบ AutoCAD ได้
• หากมีทักษะในด้านการเขียนแบบ 3D จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิศวกรโครงการ (ฝ่ายขาย) (2 ตำแหน่ง)

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานขาย 1- 3 ปี ในส่วนของงานเครื่องกล, อุตสาหการหรือไฟฟ้า
• มีทักษะในการสื่อสาร, มีไหวพริบ, มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนได้
• มีบุคลิกภาพที่ดี
• มีใบอนุญาตขับรถ

วิศวกรฝ่ายขาย (2 ตำแหน่ง)

• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และอุตสาหการ
• มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี
• มีการประสานงานการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทักษะ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• มีใบขับขี่

M&E Engineer (1 ตำแหน่ง)

• เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือไฟฟ้า
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีความรับผิดชอบ ขยัน และซื่อสัตย์
• ปรับตัวเก่ง, ทำงานเป็นทีมได้, มีเป้าหมายและทัศนคติที่ดี
• มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรโยธา (1 ตำแหน่ง)

• เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี และหากผ่านงานอาคารสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีทักษะการจัดการที่ดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้
• มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
• ปรับตัวเก่ง, ทำงานเป็นทีมได้, มีเป้าหมายและทัศนคติที่ดี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (2 ตำแหน่ง)

• เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรีด้านวิศวกรรม
• ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
• มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบไฟฟ้า
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• มีความซื่อสัตย์และมีภาวะผู้นำ
• สามารถออกต่างจังหวัดได้
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Application Engineer (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน :

 • ทำการสนับสนุนข้อมูลเทคนิคด้านวิศวกรรมแก่ฝ่ายขาย
 • ประสานงาน Vender ทั้งในและต่างประเทศ
 • คำนวณต้นทุนของโครงการ ทั้งรายละเอียดวัสดุ แรงงาน ปริมาณพื้นที่ เพื่อให้ทราบต้นทุนที่จะเสนอ
 • ส่งข้อมูลต้นทุนราคาที่คำนวนเสร็จแล้วเพื่อจัดทำใบเสนอราคา
 • จัดทำแผนงานเบื้องต้น พร้อมทั้งรวบรวมวัสดุราคาตาม Spec งาน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการพูดและเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office คล่อง
 • ปรับตัวเก่ง, ทำงานเป็นทีมได้, มีเป้าหมายและทัศนคติที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย Sales งานโครงการกับหน่วยงานราชการจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านการประมาณราคา สามารถจัดทำ Cost Estimateได้

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • จัดทำ Cashflow , การวางแผนรับจ่ายเงิน วิเคราะห์และควบคุมแผนการเงิน
 • ดูแลควบคุมติดตาม ติดต่อ เจรจาลูกหนี้ ,เจ้าหนี้ และสถาบันการเงินต่างๆ
 • นำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
 • จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทำหนังสือค้ำประกัน L/G และติดตามหนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดส่งคืนธนาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องการเงินต่างๆ
 • อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินหรือบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม ERP
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความเป็นผู้นำ คล่องแคล่ว  แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

ช่างเชื่อม: ฝ่าย M&E Engineering

รายละเอียดงาน :

 • รับผิดชอบงานเชื่อมเหล็กตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 • บริหารจัดการงานเชื่อมประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ให้ตรงตามแบบ
 • วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
 • ปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความอดทน
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • การฝึกอบรมที่จำเป็น กฎระเบียบบริษัทฯ, แนะนำบริษัทฯ, มาตรฐาน ISO-9001-2008, ระเบียบปฎิบัติงาน (QP)

ผู้ที่สนใจสามรถส่งอีเมล์พร้อมเรซูเม่มาที่:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Wiroon & Gwyness Co., Ltd
37/1 Tiwanon 48, Thasai, Nonthaburi 11000

คุณ วริยา หมายเลขโทรศัพท์: 096 321 7560

อีเมล์: [email protected]